ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни.

Ако маркирате „Приемам”,  Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

Определения

„Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни” или „потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, етническата, половата, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор” означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на европейското или в българското законодателство.  В настоящият случай администратора е „МП Електроникс" ООД, дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 823079662, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Васил Петлешков, бл.90, вх.Д, ап.130.

„Обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публиче орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране, или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Надзорен орган” означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?

Обработването на Вашите лични данни, въз основа на договор, закон и въз основа на Вашето изрично съгласие. Данните, които обработваме могат да бъдат: лични данни за контакт като адрес за контакт, телефонен номер и имейл; данни за идентификация на лицето – трите имена, единен граждански номер или номер на чужденец, постоянен адрес, номер на личната карта; клиентски номер, код или друг способ на идентификация на потребители; всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга или продажба на стока, без която те не биха могли да бъдат предоставени;

С каква цел обработваме Вашите лични данни?

За  да установим Вашата самоличност; За да изпълним законово задължение; За да изпълним Вашите заявки за доставка на стока или услуга; За да изготвим договор с клиента; За да изготвим и изпратим фактури; За да комуникираме с Вас чрез имейл относно извършваните доставки на стока или услуга; За да комуникираме с Вас по телефон относно извършваните доставки на стока или услуга; За изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентска история; За да запазим кореспонденцията във връзка с направените поръчки/заявки;

На кого може да предоставяме Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите лични данни. Това включва работа единствено  с доверени партньори. Вашите лични данни могат да се обработват от наше име от наши доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи). Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или за да защитим своите интереси, да подобрим дейността си или в други случаи – само след получаване на съгласието Ви за това. Можем да споделим Вашите лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация;

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че имаме задължението да разкрием или споделим Вашите лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита правата, собствеността или безопасността на нашите клиенти и служители, както и ако сте дали своето съгласие за това.

Лични данни може да предоставим на следните категории получатели (администратори на лични данни):

данни по закон; банки за извършване на плащания; куриери и пощенски оператори, в случай, на изпращане на доставки; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за  дейността на дружеството; адвокати вписани съгласно Закона за адвокатурата;

Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така, че Вие вече да не можете да бъдете идентифицирани по тях.

За да определим срок за съхраняване на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

Запазваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например по Закона за счетоводството – документи за данъчен контрол – до 10 г.

Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да упражняваме своите законови права ( например, за да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

Вашите права:

Като потребител можете да упражните своите права на office@mpeltrade.com  или на

формата за контакт  на ……………………………………. сайта.

Имате право на: ИНФОМИРАНОСТ (във връзка с обработване на личните Ви данни от администратора); КОРИГИРАНЕ (ако данните са неточни); ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (право „да бъдеш забравен”); ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ (право да получите личните си данни, които сте ни предоставили е електронен формат и да ги прехвърлите на друг администратор; ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу обработването на личните Ви данни; ПРАВО НА ЖАЛБА до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Защитени  ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашия сайт, и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност за да предотвратим неупълномощен достъп.

Данните, които събираме, се съхраняват в електронен вид.